Tin văn bản mới

Đã có lịch khám nghĩa vụ quân sự năm 2019

09/10/2018 - Tin văn bản mới

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Công dân nam từ đủ 18 tuổi thuộc diện đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuy nhiên, trước khi được nhập ngũ, công dân phải trải qua đợt khám sức khỏe. Xem thêm

N

Nghị định 138/2018/NĐ-CP lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Nghị định 138/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe ban hành ngày 08/10/2018

Ban hành: 08/10/2018
Hiệu lực: 01/12/2018
N

Nghị quyết 124/NQ-CP lĩnh vực Bộ máy hành chính

Nghị quyết 124/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018 ban hành ngày 06/10/2018

Ban hành: 06/10/2018
Hiệu lực: 06/10/2018
T

Thông báo 391/TB-VPCP lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Thông báo 391/TB-VPCP ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khi thị sát và chỉ đạo ứng phó lũ lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 05/10/2018

Ban hành: 05/10/2018
Hiệu lực: 05/10/2018
T

Thông báo 389/TB-VPCP lĩnh vực Doanh nghiệp

Thông báo 389/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về chấm dứt Hợp đồng liên doanh trước thời hạn và chấm dứt hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Khảo sát địa vật lý PTSC - CGGV do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 04/10/2018

Ban hành: 04/10/2018
Hiệu lực: 04/10/2018
K

Kế hoạch 1172/KH-UBDT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Kế hoạch 1172/KH-UBDT thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về biên soạn Sổ tay dành cho người có uy tín và tổ chức các hội nghị tập huấn do Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 03/10/2018

Ban hành: 03/10/2018
Hiệu lực: 03/10/2018
L

Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có liên quan đến quy hoạch số 28/2018/QH14 Quốc hội ban hành

Luật 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
L

Luật đo đạc và bản đồ 2018 số 27/2018/QH14

Luật này quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; công trình hạ tầng đo đạc; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ...

Ban hành: 14/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
L

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi năm 2018 số 26/2018/QH14 Quốc hội ban hành

Luật 26/2018/QH14 sửa đổi bổ dung một số điều của luật thể dục, thể thao.

Ban hành: 14/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
L

Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14 2018 Quốc hội ban hành

Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh...

Ban hành: 12/06/2018
Hiệu lực: 01/07/2019
L

Luật tố cáo số 25/2018/QH14 Quốc hội ban hành 2018

Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo...

Ban hành: 12/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
N

Nghị quyết 124/NQ-CP lĩnh vực Bộ máy hành chính

Nghị quyết 124/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018 ban hành ngày 06/10/2018

Ban hành: 06/10/2018
Hiệu lực: 06/10/2018
N

Nghị quyết 122/NQ-CP lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản

Nghị quyết 122/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Tháp do Chính phủ ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
N

Nghị quyết 574/NQ-UBTVQH14 lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội

Nghị quyết 574/NQ-UBTVQH14 về thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018" do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 13/09/2018

Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018
N

Nghị quyết 575/NQ-UBTVQH14 lĩnh vực Tài chính nhà nước

Nghị quyết 575/NQ-UBTVQH14 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 13/09/2018

Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018
N

Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND về đặt tên công viên Fidel tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 12/09/2018

Ban hành: 12/09/2018
Hiệu lực: 12/09/2018