Thông tin-Truyền thông Tìm thấy 8 văn bản
Q

Quyết định 1431/QĐ-TTg về việc đến năm 2021 giới hạn một số báo làm nhiệm vụ chính trị

Quyết định 1431/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/10/2018

Ban hành: 26/10/2018
Hiệu lực: 26/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1697/QĐ-BTTTT 2018 lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Quyết định 1697/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0).

Ban hành: 23/10/2018
Hiệu lực: 23/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 3402/KH-SGDĐT 2018 giáo dục, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội

Kế hoạch 3402/KH-SGDĐT do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành về việc tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội khai thác thông tin trên Internet.

Ban hành: 13/08/2018
Hiệu lực: 13/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 47/2017/TT-BTTTT ký ngày 29/12/2017 lĩnh vực thông tin truyền thông

Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất.

Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 982/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang

Quyết định 982/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án “Nâng cấp và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở tỉnh Kiên Giang đến năm 2020” do tỉnh Kiên Giang ban hành

Ban hành: 27/04/2017
Hiệu lực: 27/04/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định do Chính phủ ban hành số 85/2016/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ.

Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 55/2014/NĐ-CP lĩnh vực thông tin truyền thông do Chính phủ ban hành

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ban hành: 30/05/2014
Hiệu lực: 20/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 174/2013/NĐ-CP phạt VPHC bưu chính, viễn thông, CNTT

Nghị định 174/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Ban hành: 13/11/2013
Hiệu lực: 15/01/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực