Dược - Mỹ phẩm Tìm thấy 2 văn bản
N

Nghị định 93/2016/NĐ-CP lĩnh vực quản lý dược do Chính phủ ban hành

Nghị định này quy định về điều kiện đối với các cơ sở sản xuất bán thành phẩm mỹ phẩm, thành phẩm mỹ phẩm và cơ sở đóng gói mỹ phẩm (sau đây gọi chung là cơ sở sản xuất mỹ phẩm); trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 102/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

Nghị định này quy định điều kiện kinh doanh thuốc, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam.

Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực