HĐND Tỉnh Kon Tum Tìm thấy 82 văn bản
Q

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 58/2017/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018 ban hành ngày 28/08/2018

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 07/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Văn hóa - Xã hội về Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành ngày 08/08/2018

Ban hành: 08/08/2018
Hiệu lực: 08/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 2170/KH-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Kế hoạch 2170/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm ngành tư pháp năm 2018 do tỉnh Kon Tum ban hành ngày 03/08/2018

Ban hành: 03/08/2018
Hiệu lực: 03/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum ban hành ngày 31/07/2018

Ban hành: 31/07/2018
Hiệu lực: 10/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành ngày 24/07/2018

Ban hành: 24/07/2018
Hiệu lực: 03/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND lĩnh vực Thương mại

Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum đến năm 2020

Ban hành: 19/07/2018
Hiệu lực: 29/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 10/NQ-HĐND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Nghị quyết 10/NQ-HĐND về Phương án giao rừng, cho thuê rừng để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, kết hợp kinh doanh cảnh quan du lịch, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành ngày 19/07/2018

Ban hành: 19/07/2018
Hiệu lực: 19/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 05/NQ-HĐND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Nghị quyết 05/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2019 ban hành ngày 19/07/2018

Ban hành: 19/07/2018
Hiệu lực: 19/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước

Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND quy định về thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương và hệ thống các biểu mẫu liên quan do tỉnh Kon Tum ban hành ngày 19/07/2018

Ban hành: 19/07/2018
Hiệu lực: 29/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND lĩnh vực Tài chính nhà nước

Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành ngày 19/07/2018

Ban hành: 19/07/2018
Hiệu lực: 29/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 9