Ban Chỉ đạo điều hành giá Tìm thấy 5 văn bản
T

Thông báo 259/TB-BCĐĐHG Ban Chỉ đạo điều hành giá ban hành

Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27/03/2018

Ban hành: 30/03/2018
Hiệu lực: 30/03/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 639/TB-BCĐĐHG của Ban Chỉ đạo điều hành giá

Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 19/10/2016

Ban hành: 31/10/2016
Hiệu lực: 31/10/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
Ban hành: 05/09/2016
Hiệu lực: 05/09/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 60/QĐ-BCĐĐHG của Ban Chỉ đạo điều hành giá ban hành

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá

Ban hành: 15/09/2014
Hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
Ban hành: 29/07/2014
Hiệu lực: 29/07/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
1 2 3 4 5