Tổng cục Địa chính Tìm thấy 2 văn bản
T

Thông báo 959/2002/TB-TCĐC do Tổng cục Địa chính ban hành ngày 02/08/2002

Thông báo số 959/2002/TB-TCĐC về tình hình triển khai thực hiện kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai do Tổng cục Địa chính ban hành

Ban hành: 02/08/2002
Hiệu lực: 02/08/2002
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông tư liên tịch 1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP do Ban Tôn giáo Chính phủ và Tổng cục Địa chính ban hành

Thông tư hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích cơ sở tôn giáo đang sử dụng

Ban hành: 30/10/2000
Hiệu lực: 14/11/2000
Trạng thái: Không còn phù hợp