Khoa học - Công nghệ Tìm thấy 9 văn bản
N

Nghị định 27/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2014 và Nghị định 87/2014

Nghị định 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Ban hành: 01/03/2020
Hiệu lực: 15/04/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 996/QĐ-TTg 2018 về hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập

Quyết định 996/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ban hành: 10/08/2018
Hiệu lực: 10/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg lĩnh vực Khoa học - công nghệ

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất các dự án đầu tư.

Ban hành: 31/07/2018
Hiệu lực: 15/09/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết 82/NQ-CP 2018 Chính phủ ban hành

Về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ...

Ban hành: 26/06/2018
Hiệu lực: 26/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 76/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.

Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT ký ngày 03/05/2018 lĩnh vực khoa học công nghệ

Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp.

Ban hành: 03/05/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 78/2014/NĐ-CP lĩnh vực khoa học công nghệ do Chính phủ ban hành

Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

Ban hành: 30/07/2014
Hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 40/2014/NĐ-CP ký ngày 12/05/2014 lĩnh vực khoa học công nghệ

Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Ban hành: 12/05/2014
Hiệu lực: 01/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 24/2012/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân TP Hà Nội ký ngày 07/12/2012

Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 07/12/2012
Hiệu lực: 17/12/2012
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 9