Ban Tôn giáo Chính phủ Tìm thấy 2 văn bản
T

Thông tư 01/TT/2001/TGCP của Ban Tôn giáo Chính phủ

Hướng dẫn việc miễn thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với "chức sắc tôn giáo chuyên nghiệp"

Ban hành: 03/10/2001
Hiệu lực: 20/10/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
T

Thông tư liên tịch 1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP do Ban Tôn giáo Chính phủ và Tổng cục Địa chính ban hành

Thông tư hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích cơ sở tôn giáo đang sử dụng

Ban hành: 30/10/2000
Hiệu lực: 14/11/2000
Trạng thái: Không còn phù hợp