Dầu khí Tìm thấy 1 văn bản
N

Nghị định 95/2015/NĐ-CP ký ngày 16/10/2015 lĩnh vực dầu khí

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 03 tháng 6 năm 2008 ...

Ban hành: 16/10/2015
Hiệu lực: 01/12/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực