Tiêu chuẩn Việt Nam Tìm thấy 4 văn bản
Q

Quy chuẩn QCVN 32:2018/BLĐTBXH An toàn lao động đối với thang máy gia đình

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2018/BLĐTBXH An toàn lao động đối với thang máy gia đình.

Ban hành: 12/10/2018
Hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Tiêu chuẩn TCVN 5107:2018 về nước mắm

TCVN 5107:2018 thay thế TCVN 5107:2003, tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm nước mắm.

Ban hành: 28/03/2018
Hiệu lực: 28/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9486:2018 Lấy mẫu phân bón

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9486:2018 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành về Phân bón-Lấy mẫu.

Ban hành: 01/01/2018
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Ban hành: 20/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa xác định