UBND Tỉnh Phú Thọ Tìm thấy 30 văn bản
Q

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Giáo dục

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hùng Vương do tỉnh Phú Thọ ban hành ngày 02/10/2018

Ban hành: 02/10/2018
Hiệu lực: 11/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2015/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ ban hành ngày 27/09/2018

Ban hành: 27/09/2018
Hiệu lực: 08/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ ban hành ngày 07/09/2018

Ban hành: 07/09/2018
Hiệu lực: 17/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ ban hành ngày 23/08/2018

Ban hành: 23/08/2018
Hiệu lực: 07/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ ban hành ngày 21/08/2018

Ban hành: 21/08/2018
Hiệu lực: 06/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 3650/KH-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Kế hoạch 3650/KH-UBND về triển khai Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020” do tỉnh Phú Thọ ban hành ngày 17/08/2018

Ban hành: 17/08/2018
Hiệu lực: 17/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
K

Kế hoạch 3651/KH-UBND lĩnh vực Giáo dục

Kế hoạch 3651/KH-UBND về triển khai Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” do tỉnh Phú Thọ ban hành ngày 17/08/2018

Ban hành: 17/08/2018
Hiệu lực: 17/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
N

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND quy định về ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác do tỉnh Phú Thọ ban hành ngày 20/07/2018

Ban hành: 20/07/2018
Hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục

Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND năm 2018 lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2018-2019 ban hành ngày 20/07/2018

Ban hành: 20/07/2018
Hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 30