UBND Tỉnh Sóc Trăng Tìm thấy 31 văn bản
Q

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2010/QĐ-UBND và Quyết định 32/2010/QĐ-UBND do tỉnh Sóc Trăng ban hành ngày 25/09/2018

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành ngày 17/09/2018

Ban hành: 17/09/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2009/QĐ-UBND về Đề án chuẩn hóa và hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành ngày 31/08/2018

Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 10/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành ngày 31/08/2018

Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 12/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành ngày 29/05/2018

Ban hành: 29/05/2018
Hiệu lực: 22/06/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 18/05/2018
Hiệu lực: 29/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1013/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 1013/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Phương án điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính và đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2017 của tỉnh Sóc Trăng Ngày ban hành 2018-05-03

Ban hành: 03/05/2018
Hiệu lực: 03/05/2018
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
Q

Quyết định 981/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng

Quyết định 981/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng quy định về tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ngày ban hành 23/04/2018

Ban hành: 23/04/2018
Hiệu lực: 23/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 888/QĐ-UBND lĩnh vực Thương mại

Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Thương mại về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 ngày ban hành 13/04/2018

Ban hành: 13/04/2018
Hiệu lực: 13/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính bãi bỏ Điểm d Khoản 1 Điều 10 của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 41/2017/QĐ-UBND ngày ban hành 09/04/2018

Ban hành: 09/04/2018
Hiệu lực: 20/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 31