Cán bộ, công chức Tìm thấy 8 văn bản
Q

Quyết định 436/QĐ-VKSTC 2018 về Quy chế thi Điều tra viên VKSND tối cao

Quyết định 436/QĐ-VKSTC do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành về nội dung Quy chế thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: 06/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 107/NQ-CP 2018 cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức

Nghị quyết 107/NQ-CP do Chính phủ ban hành về thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Ban hành: 16/08/2018
Hiệu lực: 16/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1016/QĐ-TTg 2018 phê duyệt biên chế công chức năm 2019

Quyết định 1016/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.

Ban hành: 14/08/2018
Hiệu lực: 14/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH 2018 lĩnh vực cán bộ công chức

Thông tư này quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng, giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp....

Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 09/2018/TT-BCT ban hành ngày 23/05/2018 của Bộ Công Thương

Thông tư 09/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường

Ban hành: 23/05/2018
Hiệu lực: 09/07/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết 71/NQ-HĐND ban hành 08/12/2017 HĐND tỉnh Lâm Đồng

Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2017 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2018

Ban hành: 08/12/2017
Hiệu lực: 08/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 05/2015/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 07/01/2015

Quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân.

Ban hành: 07/01/2015
Hiệu lực: 01/03/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
L

Luật cán bộ, công chức 22/2008/QH12 Quốc hội ban hành 2008

Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

Ban hành: 13/11/2008
Hiệu lực: 01/01/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực