Quy định Tìm thấy 8 văn bản
Q

Quy định 07-QĐi/TW lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quy định 07-QĐi/TW xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 28/08/2018

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quy định 05-QĐi/TW 2018 về kết nạp người vi phạm chính sách vào Đảng

Quy định 05-QĐi/TW do Ban Chấp hành Trung ương ban hành về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng.

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quy định 04-QĐi/TW năm 2018 lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quy định 04-QĐi/TW năm 2018 lĩnh vực Bộ máy hành chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 25/07/2018

Ban hành: 25/07/2018
Hiệu lực: 25/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quy định 01-QĐi/TW do Bộ Chính trị ban hành

Quy định 01-QĐi/TW năm 2018 về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Ban hành: 10/05/2018
Hiệu lực: 10/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quy định 01-QĐi/UBKTTW lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quy định 01-QĐi/UBKTTW năm 2018 về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành ngày 03/05/2018

Ban hành: 03/05/2018
Hiệu lực: 03/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quy định 55/QyĐ-UBQGTKCN lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Quy định 55/QyĐ-UBQGTKCN về quản lý, phát hành và cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên đối với phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành ngày 13/02/2018

Ban hành: 13/02/2018
Hiệu lực: 13/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quy định 124-QĐ/TW lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quy định 124-QĐ/TW về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 02/02/2018

Ban hành: 02/02/2018
Hiệu lực: 02/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quy định 181-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Quy định 181-QĐ/TW xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành năm 2013.

Ban hành: 30/03/2013
Hiệu lực: 30/03/2013
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
1 2 3 4 5 ... 8