Bộ Ngoại giao Tìm thấy 19 văn bản
Q

Quyết định 1962/QĐ-BNG lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 1962/QĐ-BNG năm 2018 lĩnh vực Bộ máy hành chính công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2017 ban hành ngày 12/07/2018

Ban hành: 12/07/2018
Hiệu lực: 12/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 23/2018/TB-LPQT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Thông báo 23/2018/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân (ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons) ban hành ngày 17/04/2018

Ban hành: 17/04/2018
Hiệu lực: 17/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 22/2018/TB-LPQT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Thông báo 22/2018/TB-LPQT hiệu lực Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001 (International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling systems on Ships, 2001) ban hành ngày 17/04/2018

Ban hành: 17/04/2018
Hiệu lực: 17/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 13/2018/TB-LPQT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Thông báo 13/2018/TB-LPQT lĩnh vực Bộ máy hành chính về hiệu lực Nghị định thư cuối cùng Hiệp định các dịch vụ thanh toán qua Bưu chính (Đại hội lần thứ 26 Liên minh Bưu chính Thế giới) (Final Protocol to the Postal Payment Services Agreement) do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành ngày 13/03/2018

Ban hành: 13/03/2018
Hiệu lực: 13/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 09/2018/TB-LPQT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Thông báo 09/2018/TB-LPQT lĩnh vực Bộ máy hành chính về hiệu lực Nghị định thư bổ sung lần thứ Nhất đối với Thể lệ chung của Liên minh Bưu chính Thế giới 2016 (Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26) (First Additional Protocol of General Regulations of the Universal Postal Union) do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành ngày 13/03/2018

Ban hành: 13/03/2018
Hiệu lực: 13/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 10/2018/TB-LPQT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Thông báo 10/2018/TB-LPQT về hiệu lực Nghị định thư Bổ sung lần thứ Chín đối với Hiến chương Liên minh Bưu chính Thế giới (Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26) (Ninth Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union) do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành ngày 13/03/2018

Ban hành: 13/03/2018
Hiệu lực: 13/03/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 12/2018/TB-LPQT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Thông báo 12/2018/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định các dịch vụ thanh toán qua Bưu chính (Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26) (Postal Payment Services Agreement) do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành ngày 13/03/2018

Ban hành: 13/03/2018
Hiệu lực: 13/03/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 11/2018/TB-LPQT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Thông báo 11/2018/TB-LPQT về hiệu lực Công ước Liên minh Bưu chính Thế giới 2016 (Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26) (Universal Postal Convention) do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành ngày 13/03/2018

Ban hành: 13/03/2018
Hiệu lực: 13/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 07/2018/TB-LPQT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Thông báo 07/2018/TB-LPQT về hiệu lực Hiến chương Liên minh Bưu chính Thế giới 2016 (Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26) (Constitution of the Universal Postal Union) do Bộ Ngoại giao ban hành ngày 13/03/2018

Ban hành: 13/03/2018
Hiệu lực: 13/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 14/2018/TB-LPQT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Thông báo 14/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư cuối cùng Công ước Liên minh Bưu chính Thế giới do Bộ Ngoại giao ban hành ngày 13/03/2018

Ban hành: 13/03/2018
Hiệu lực: 13/03/2018
Trạng thái: Chưa xác định
1 2 3 4 5 ... 19