UBND TP Đà Nẵng Tìm thấy 39 văn bản
Q

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản về việc sửa đổi quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ban hành ngày 31/08/2018

Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 10/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường quy định về phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi và hành lang bảo vệ công trình đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 27/08/2018

Ban hành: 27/08/2018
Hiệu lực: 07/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 24/08/2018

Ban hành: 24/08/2018
Hiệu lực: 04/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về quy định quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 26/07/2018

Ban hành: 26/07/2018
Hiệu lực: 06/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng ban hành 2018

Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 12/07/2018
Hiệu lực: 12/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 372/QĐ-HQĐNg lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin

Quyết định 372/QĐ-HQĐNg năm 2018 lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin về Quy chế thực hiện trực ban, giám sát trực tuyến thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng ngày ban hành 01/06/2018

Ban hành: 01/06/2018
Hiệu lực: 01/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 28/05/2018

Ban hành: 28/05/2018
Hiệu lực: 12/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 329/QĐ-HQĐNg lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu

Quyết định 329/QĐ-HQĐNg năm 2018 lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu về Quy chế thực hiện nhiệm vụ của Tổ thường trực xử lý thông tin vi phạm từ Trực ban, giám sát trực tuyến của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng ngày ban hành 23/05/2018

Ban hành: 23/05/2018
Hiệu lực: 23/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước quy định về thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm do thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 30/05/2018

Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: 30/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường về việc quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 07 tháng 05 năm 2018

Ban hành: 07/05/2018
Hiệu lực: 17/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4