Đăng ký, quản lý cư trú Tìm thấy 2 văn bản
T

Thông tư 35/2014/TT-BCA về đăng ký, quản lý cư trú do Bộ Công an ban hành ngày 09/09/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Ban hành: 09/09/2014
Hiệu lực: 28/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 31/2014/NĐ-CP lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú do Chính phủ ban hành

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

Ban hành: 18/04/2014
Hiệu lực: 15/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực