Ban Chấp hành Trung ương Tìm thấy 21 văn bản
H

Hướng dẫn 16-HD/BTCTW lĩnh vực Bộ máy hành chính

Hướng dẫn 16-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 24/09/2018

Ban hành: 24/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quy định 07-QĐi/TW lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quy định 07-QĐi/TW xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 28/08/2018

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quy định 05-QĐi/TW 2018 về kết nạp người vi phạm chính sách vào Đảng

Quy định 05-QĐi/TW do Ban Chấp hành Trung ương ban hành về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng.

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 144-QĐ/TW lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 144-QĐ/TW năm 2018 lĩnh vực Bộ máy hành chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 08/08/2018

Ban hành: 08/08/2018
Hiệu lực: 08/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quy định 04-QĐi/TW năm 2018 lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quy định 04-QĐi/TW năm 2018 lĩnh vực Bộ máy hành chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 25/07/2018

Ban hành: 25/07/2018
Hiệu lực: 25/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết do Ban Chấp hành TW Đảng ban hành số 28-NQ/TW

Nghị quyết 28-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Ban Chấp hàng Trung ương ban hành.

Ban hành: 23/05/2018
Hiệu lực: 23/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 27-NQ/TW do Ban Chấp hành Trung Ương đảng Ban hành

về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Ban hành: 21/05/2018
Hiệu lực: 21/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 26-NQ/TW lĩnh vực Bộ máy hành chính do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

V/v tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Ban hành: 19/05/2018
Hiệu lực: 19/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hướng dẫn 36-HD/VPTW lĩnh vực Bộ máy hành chính

Hướng dẫn 36-HD/VPTW năm 2018 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 03/04/2018

Ban hành: 03/04/2018
Hiệu lực: 03/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 23-NQ/TW lĩnh vực Thương mại

Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 22/03/2018

Ban hành: 22/03/2018
Hiệu lực: 22/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3