Quốc tịch Tìm thấy 3 văn bản
Q

Quyết định 1021/QĐ-BTP năm 2018 lĩnh vực quốc tịch

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 08/05/2018
Hiệu lực: 08/05/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định một số điều Luật hộ tịch

Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch về đăng ký khai sinh, kết hôn, quản lý và sử dụng Sổ hộ tịch trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được vận hành thống nhất trên cả nước....

Ban hành: 15/11/2015
Hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 97/2014/NĐ-CP lĩnh vực quốc tịch do Chính phủ ban hành

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 17/10/2014
Hiệu lực: 01/12/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần