Đất đai - Nhà ở Tìm thấy 24 văn bản
N

Nghị quyết 108/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch đất đến 2020 tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết 108/NQ-CP do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sóc Trăng.

Ban hành: 16/08/2018
Hiệu lực: 16/08/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết 96/NQ-CP 2018 về quy hoạch sử dụng đất 2020 tỉnh Hòa Bình

Nghị quyết 96/NQ-CP do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hòa Bình.

Ban hành: 26/07/2018
Hiệu lực: 26/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 443/QĐ-UBND do UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành

Quyết định 443/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 21/02/2018
Hiệu lực: 21/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1021/QĐ-UBND do UBND Tỉnh Sóc Trăng ban hành

Quyết định 1021/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 05/05/2017
Hiệu lực: 05/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 321/QĐ-UBND do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành

Quyết định 321/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 17/02/2017
Hiệu lực: 17/02/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2152/QĐ-UBND năm 2016 của UBND Tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 2152/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 12/09/2016
Hiệu lực: 12/09/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP

Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội ban hành ngày 02/12/2015

Nghị quyết thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/12/2015
Hiệu lực: 12/12/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội ban hành ngày 03/12/2014

Nghị quyết về giá các loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/12/2014
Hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
L

Luật Kinh Doanh bất động sản 2014 số 66/2014/QH13

Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 do Quốc hội ban hành năm 2014.

Ban hành: 25/11/2014
Hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3