Bộ Bưu chính Viễn thông Tìm thấy 9 văn bản
T

Thông tư Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành số 02/2007/TT-BBCVT

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006 và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước

Ban hành: 02/08/2007
Hiệu lực: 17/08/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành: 02/08/2007
Hiệu lực: 15/09/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Q

Quyết định do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành số 792/QĐ-BBCVT

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Ban hành: 01/08/2007
Hiệu lực: 01/08/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
C

Chỉ thị 08/2007/CT-BBCVT Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Về thúc đẩy phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ nông thôn

Ban hành: 01/08/2007
Hiệu lực: 02/09/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 21/2007/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Quy định về hệ thống biểu mẫu nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích

Ban hành: 20/07/2007
Hiệu lực: 08/09/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
C

Chỉ thị do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành số 07/CT-BBCVT

Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là “Chiến lược Cất cánh”)

Ban hành: 07/07/2007
Hiệu lực: 18/08/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 20/2007/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính Viễn thông

Về việc ban hành Mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số

Ban hành: 19/06/2007
Hiệu lực: 28/07/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành số 13/2007/QĐ-BBCVT

V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ban hành: 15/06/2007
Hiệu lực: 20/07/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực
Ban hành: 15/06/2007
Hiệu lực: 27/07/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 9