Bộ Tài chính Tìm thấy 571 văn bản
T

Thông tư 85/2018/TT-BTC lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước

Thông tư 85/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 13/09/2018

Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT lĩnh vực Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định về phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 19/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 83/2018/TT-BTC lĩnh vực Doanh nghiệp

Thông tư 83/2018/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 30/08/2018

Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 82/2018/TT-BTC lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Thông tư 82/2018/TT-BTC bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 30/08/2018

Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 81/2018/TT-BTC lĩnh vực Đầu tư

Thông tư 81/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 28/08/2018

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 12/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 80/2018/TT-BTC lĩnh vực Tài chính nhà nước

Thông tư 80/2018/TT-BTC năm 2018 lĩnh vực Tài chính nhà nước về việc hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 28/08/2018

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 1479/QĐ-BTC lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng

Quyết định 1479/QĐ-BTC công bố văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 ban hành ngày 22/08/2018

Ban hành: 22/08/2018
Hiệu lực: 22/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 79/2018/TT-BTC lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường

Thông tư 79/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 22/08/2018

Ban hành: 22/08/2018
Hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 78/2018/TT-BTC lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Thông tư 78/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 225/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 21/08/2018

Ban hành: 21/08/2018
Hiệu lực: 08/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 76/2018/TT-BTC lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giáo dục

Thông tư 76/2018/TT-BTC lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giáo dục về việc hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 17/08/2018

Ban hành: 17/08/2018
Hiệu lực: 03/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 58