Bộ Tài chính Tìm thấy 590 văn bản
T

Thông tư 117/2018/TT-BTC về phí an toàn vệ sinh thực phẩm

Thông tư 117/2018/TT-BTC do bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành, sửa đổi thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ban hành: 28/11/2018
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 101/2018/TT-BTC về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Thông tư 101/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý.

Ban hành: 14/11/2018
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp

Thông tư 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.

Ban hành: 01/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 96/2018/TT-BTC về kinh phí chăm sóc sức khỏe, mừng thọ người cao tuổi

Thông tư 96/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

Ban hành: 18/10/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 92/2018/TT-BTC lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại

Thông tư 92/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 02/10/2018

Ban hành: 02/10/2018
Hiệu lực: 20/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 1816/QĐ-BTC lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 1816/QĐ-BTC về Quy chế theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 02/10/2018

Ban hành: 02/10/2018
Hiệu lực: 02/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 88/2018/TT-BTC lĩnh vực đầu tư

Thông tư 88/2018/TT-BTC về việc quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư do Bộ Tài chính ban hành năm 2018

Ban hành: 28/09/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 86/2018/TT-BTC lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giáo dục

Thông tư 86/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 18/09/2018

Ban hành: 18/09/2018
Hiệu lực: 05/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 1645/QĐ-BTC lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 1645/QĐ-BTC quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tài chính ban hành ngày 17/09/2018

Ban hành: 17/09/2018
Hiệu lực: 17/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 85/2018/TT-BTC lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước

Thông tư 85/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 13/09/2018

Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 59