Hải quan Tìm thấy 10 văn bản
T

Thông báo 2888/TB-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 24/05/2018

Thông báo 2888/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ban hành: 24/05/2018
Hiệu lực: 24/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1544/QĐ-TCHQ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Quyết định 1544/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ban hành: 23/05/2018
Hiệu lực: 23/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1548/QĐ-TCHQ Tổng cục Hải Quan ban hành ngày 23/05/2018

Quyết định 1548/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ban hành: 23/05/2018
Hiệu lực: 23/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1550/QĐ-TCHQ ban hành ngày 23/05/2018 của Tổng cục Hải quan

Quyết định 1550/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Long An do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ban hành: 23/05/2018
Hiệu lực: 23/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1551/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải Quan ban hành

Quyết định 1551/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ban hành: 23/05/2018
Hiệu lực: 23/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 59/2018/NĐ-CP lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Ban hành: 20/04/2018
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 68/2016/NĐ-CP lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành

Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 36/2015/NĐ-CP lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành

Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp.

Ban hành: 17/04/2015
Hiệu lực: 10/06/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 08/2015/NĐ-CP lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, thông tin có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải quan.

Ban hành: 21/01/2015
Hiệu lực: 15/03/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
L

Luật hải quan số 54/2014/QH13

Luật Hải quan số 54/2014/QH13 do Quốc hội ban hành năm 2014

Ban hành: 23/06/2014
Hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực