Cơ cấu tổ chức Tìm thấy 13 văn bản
Q

Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Tổng cục Thuế

Quyết định 41/2018/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 336/QĐ-UBQGCPĐT 2018 Quy chế hoạt động của UBQG về Chính phủ điện tử

Quyết định 336/QĐ-UBQGCPĐT do Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ban hành về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1072/QĐ-TTg 2018 thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Quyết định 1072/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg về chức năng, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Ban hành: 10/08/2018
Hiệu lực: 12/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 951/QĐ-TTg về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Quyết định 951/QĐ-TTG 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2019.

Ban hành: 01/08/2018
Hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 932/QĐ-TTg về bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2016-2021)

Quyết định 932/QĐ-TTg 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 28/07/2018
Hiệu lực: 28/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 857/QĐ-TTg năm 2018 lĩnh vực cơ cấu tổ chức

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: 13/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 694/QĐ-TTg năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 694/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 05/06/2018
Hiệu lực: 05/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1544/QĐ-TCHQ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Quyết định 1544/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ban hành: 23/05/2018
Hiệu lực: 23/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 118/2017/NĐ-CP ký ngày 26/10/2017 lĩnh vực cơ cấu tổ chức

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Ban hành: 26/10/2017
Hiệu lực: 26/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2