Cơ cấu tổ chức Tìm thấy 16 văn bản
Q

Quyết định 1558/QĐ-TTg kết quả bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quyết định 1558/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 14/11/2018
Hiệu lực: 14/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 44/2018/QĐ-TTg về thành lập Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia

Quyết định 44/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 08/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 1431/QĐ-TTg về việc đến năm 2021 giới hạn một số báo làm nhiệm vụ chính trị

Quyết định 1431/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/10/2018

Ban hành: 26/10/2018
Hiệu lực: 26/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Tổng cục Thuế

Quyết định 41/2018/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 336/QĐ-UBQGCPĐT 2018 Quy chế hoạt động của UBQG về Chính phủ điện tử

Quyết định 336/QĐ-UBQGCPĐT do Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ban hành về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1072/QĐ-TTg 2018 thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Quyết định 1072/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg về chức năng, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Ban hành: 10/08/2018
Hiệu lực: 12/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 951/QĐ-TTg về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Quyết định 951/QĐ-TTG 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2019.

Ban hành: 01/08/2018
Hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 932/QĐ-TTg về bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2016-2021)

Quyết định 932/QĐ-TTg 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 28/07/2018
Hiệu lực: 28/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 857/QĐ-TTg năm 2018 lĩnh vực cơ cấu tổ chức

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: 13/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2