Ban Chỉ đạo 896 Tìm thấy 2 văn bản
Q

Quyết định 111/QĐ-BCĐ896 lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 111/QĐ-BCĐ896 về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018 do Ban Chỉ đạo 896 ban hành ngày 15/03/2018

Ban hành: 15/03/2018
Hiệu lực: 15/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 14/QĐ-BCĐ896 của Ban Chỉ đạo 896

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

Ban hành: 18/03/2014
Hiệu lực: 18/03/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2