Ngoại giao Tìm thấy 3 văn bản
N

Nghị quyết 111/NQ-CP 2018 phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Macao về thuế

Nghị quyết 111/NQ-CP do Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Macao của nước CHNN Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế thu nhập.

Ban hành: 27/08/2018
Hiệu lực: 27/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 100/NQ-CP 2018 phê duyệt Hiệp định về thuế giữa Việt Nam và Campuchia

Nghị quyết 100/NQ-CP do Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

Ban hành: 31/07/2018
Hiệu lực: 31/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BCA-BNG do Bộ Công an và Bộ Ngoại giao ban hành ngày 20/08/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BCA-BNG hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Ban hành: 20/08/2013
Hiệu lực: 05/10/2013
Trạng thái: Còn hiệu lực