Hành chính Tìm thấy 18 văn bản
Q

Quyết định 1223/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Quyết định 1223/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/08/2020
Hiệu lực: 11/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân

Thông tư 01/2020/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân

Ban hành: 18/06/2020
Hiệu lực: 10/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 90/QĐ-BGDĐT 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục bị bãi bỏ

Quyết định 90/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban hành: 11/01/2019
Hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết 132/NQ-CP 2018 về thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW.

Ban hành: 24/10/2018
Hiệu lực: 24/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hướng dẫn 28/HD-VKSTC 2018 lập hồ sơ kiểm sát xử lý và giải quyết vụ án hành chính

Hướng dẫn 28/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc lập hồ sơ kiểm sát giải quyết vụ án hành chính; vụ việc kinh doanh, thương mại; lao động; phá sản; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Ban hành: 19/10/2018
Hiệu lực: 19/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quy định 05-QĐi/TW 2018 về kết nạp người vi phạm chính sách vào Đảng

Quy định 05-QĐi/TW do Ban Chấp hành Trung ương ban hành về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng.

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 7674/VPCP-PL 2018 báo cáo kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

Công văn 7674/VPCP-PL do Văn phòng Chính phủ ban hành về báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ban hành: 14/08/2018
Hiệu lực: 14/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1010/QĐ-TTg năm 2018 về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

Quyết định 1010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/08/2018 nội dung về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

Ban hành: 10/08/2018
Hiệu lực: 10/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 09/CT-UBND Bắc Ninh 2018 về cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Ban hành: 09/08/2018
Hiệu lực: 09/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 875/QĐ-TTg 2018 lĩnh vực hành chính

Quyết định 875/QĐ-TTg về việc cử Ủy viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Ban hành: 18/07/2018
Hiệu lực: 18/07/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 18