Hướng dẫn Tìm thấy 11 văn bản
H

Hướng dẫn liên ngành 2686/HDLN:GDĐT-YT Hà Nội về việc phòng, chống dịch COVID-19 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn liên ngành 2686/HDLN:GDĐT-YT của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch COVID-19 năm học 2020 - 2021

Ban hành: 25/08/2020
Hiệu lực: 25/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hướng dẫn 09/HD-CĐGD 2020 của Hà Nội về việc thu, nộp kinh phí, đoàn phí năm 2020 và chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Hướng dẫn 09/HD-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về việc thu, nộp kinh phí, đoàn phí năm 2020 và chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 18/08/2020
Hiệu lực: 18/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hướng dẫn 2965/HD-BNV xử lý đối với những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

Hướng dẫn 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 15/06/2020
Hiệu lực: 15/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hướng dẫn 28/HD-VKSTC 2018 lập hồ sơ kiểm sát xử lý và giải quyết vụ án hành chính

Hướng dẫn 28/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc lập hồ sơ kiểm sát giải quyết vụ án hành chính; vụ việc kinh doanh, thương mại; lao động; phá sản; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Ban hành: 19/10/2018
Hiệu lực: 19/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hướng dẫn 16-HD/BTCTW lĩnh vực Bộ máy hành chính

Hướng dẫn 16-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 24/09/2018

Ban hành: 24/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC lĩnh vực Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC năm 2018 về triển khai kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 26/06/2018

Ban hành: 26/06/2018
Hiệu lực: 26/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hướng dẫn 36-HD/VPTW lĩnh vực Bộ máy hành chính

Hướng dẫn 36-HD/VPTW năm 2018 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 03/04/2018

Ban hành: 03/04/2018
Hiệu lực: 03/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW lĩnh vực Bộ máy hành chính

Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW thực hiện một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành ngày 22/03/2018

Ban hành: 22/03/2018
Hiệu lực: 22/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hướng dẫn 174/HD-BYT lĩnh vực Thể thao - Y tế

Hướng dẫn 174/HD-BYT về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế năm 2018 do Bộ Y tế ban hành ngày 27/02/2018

Ban hành: 27/02/2018
Hiệu lực: 27/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hướng dẫn 1078/HD-UBND do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành

Hướng dẫn 1078/HD-UBND năm 2016 xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 06/09/2016
Hiệu lực: 06/09/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 11