Quốc hội Tìm thấy 142 văn bản
L

Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có liên quan đến quy hoạch số 28/2018/QH14 Quốc hội ban hành

Luật 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết 60/2018/QH14 2018 Quốc hội han hành

Về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 64/2018/QH14 Quốc hội ban hành năm 2018

Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội quyết định thông qua 07 luật: Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Cạnh tranh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch...

Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 62/2018/QH14 2018 lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”

Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
L

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi năm 2018 số 26/2018/QH14 Quốc hội ban hành

Luật 26/2018/QH14 sửa đổi bổ dung một số điều của luật thể dục, thể thao.

Ban hành: 14/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
L

Luật đo đạc và bản đồ 2018 số 27/2018/QH14

Luật này quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; công trình hạ tầng đo đạc; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ...

Ban hành: 14/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
L

Luật tố cáo số 25/2018/QH14 Quốc hội ban hành 2018

Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo...

Ban hành: 12/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết 59/2018/QH14 Quốc hội ban hành năm 2018

Nghị quyết do Quốc hội ban hành về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

Ban hành: 12/06/2018
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Còn hiệu lực
D

Dự thảo Luật an ninh mạng trình Quốc hội thông qua ngày 12/06/2018

Sáng ngày 12/06/2018, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ tán thành là 86,86% và Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

Ban hành: 12/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa xác định
L

Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14 2018 Quốc hội ban hành

Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh...

Ban hành: 12/06/2018
Hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 15