Ủy ban Dân tộc Tìm thấy 65 văn bản
Q

Quyết định 685/QĐ-UBDT lĩnh vực Công nghệ thông tin

Quyết định 685/QĐ-UBDT về việc phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2019" do Uỷ ban Dân tộc ban hành năm 2018

Ban hành: 20/11/2018
Hiệu lực: 20/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 1172/KH-UBDT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Kế hoạch 1172/KH-UBDT thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về biên soạn Sổ tay dành cho người có uy tín và tổ chức các hội nghị tập huấn do Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 03/10/2018

Ban hành: 03/10/2018
Hiệu lực: 03/10/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 553/QĐ-UBDT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 553/QĐ-UBDT về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 13/09/2018

Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 546/QĐ-UBDT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 546/QÐ-UBDT về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 07/09/2018

Ban hành: 07/09/2018
Hiệu lực: 07/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 531/QĐ-UBDT lĩnh vực Công nghệ thông tin

Quyết định 531/QĐ-UBDT ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 30/08/2018

Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 01/2018/TT-UBDT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Thông tư 01/2018/TT-UBDT bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 15/08/2018

Ban hành: 15/08/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 474/QĐ-UBDT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 474/QĐ-UBDT năm 2018 về Kế hoạch Tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng chính sách giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 06/08/2018

Ban hành: 06/08/2018
Hiệu lực: 06/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 454/QĐ-UBDT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 454/QĐ-UBDT phê duyệt Đề án thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2021 ban hành ngày 30/07/2018

Ban hành: 30/07/2018
Hiệu lực: 30/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 813/KH-UBDT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Kế hoạch 813/KH-UBDT năm 2018 thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 26/07/2018

Ban hành: 26/07/2018
Hiệu lực: 26/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 447/QĐ-UBDT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 447/QĐ-UBDT phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu hạng nghề nghiệp; bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm của Báo Dân tộc và Phát triển giai đoạn 2017-2019 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 26/07/2018

Ban hành: 26/07/2018
Hiệu lực: 26/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 7