Chính sách xã hội Tìm thấy 2 văn bản
T

Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH về thay đổi phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Ban hành: 26/09/2018
Hiệu lực: 10/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 67/2010/QĐ-TTg lĩnh vực chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Ban hành: 29/10/2010
Hiệu lực: 25/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực