HĐND TP Hồ Chí Minh Tìm thấy 5 văn bản
N

Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND do HĐND TP Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND về bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ban hành: 07/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2017 của HĐND TP Hồ Chí Minh

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2017 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ban hành: 07/12/2017
Hiệu lực: 07/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2017 của HĐND TP Hồ Chí Minh

Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2017 về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/07/2017
Hiệu lực: 06/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 119/NQ-HĐND HĐND TP Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết 119/NQ-HĐND năm 2016 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Ban hành: 09/12/2016
Hiệu lực: 09/12/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 13/1999/NQ-HĐND của HĐND TP Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 13/1999/NQ-HĐND Về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng, Phó và các thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI do HĐND TP Hồ Chí Minh ban hành

Ban hành: 14/12/1999
Hiệu lực: 24/12/1999
Trạng thái: Chưa xác định