Chính sách thuế Tìm thấy 5 văn bản
N

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 02/06/2020
Hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 41/2017/TT-BTC lĩnh vực Chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ban hành: 28/04/2017
Hiệu lực: 01/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 12/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành do Thủ tướng ký

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Ban hành: 12/02/2015
Hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
N

Nghị quyết 63/NQ-CP 2014 lĩnh vực chính sách thuế do Chính phủ ban hành

Về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Ban hành: 25/08/2014
Hiệu lực: 25/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 40/NQ-CP do Chính phủ ban hành

Về việc phê duyệt “Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay

Ban hành: 06/06/2014
Hiệu lực: 06/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5