Bộ luật Tìm thấy 7 văn bản
B

Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 do Quốc hội ban hành

Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 năm 2015 số có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước...

Ban hành: 27/11/2015
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
B

Bộ luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13 do Quốc hội ban hành

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 số 101/2015/QH13 quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng...

Ban hành: 27/11/2015
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
B

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 số 92/2015/QH13

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 do Quốc hội ban hành số 92/2015/QH13.

Ban hành: 25/11/2015
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
B

Bộ Luật lao động 10/2012/QH13 do Quốc hội ban hành

Bộ Luật lao động 10/2012/QH13 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Ban hành: 18/06/2012
Hiệu lực: 01/05/2013
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
B

Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 số 19/2003/QH11

Bộ luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 do Quốc hội ban hành năm 2003

Ban hành: 26/11/2003
Hiệu lực: 01/07/2004
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
B

Bộ luật hình sự do Quốc hội ban hành số 15/1999/QH10

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa...

Ban hành: 21/12/1999
Hiệu lực: 01/07/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
B

Bộ luật dân sự 1995 số 44-L/CTN

Bộ luật Dân sự 44-L/CTN do Quốc hội ban hành năm 1995

Ban hành: 28/10/1995
Hiệu lực: 01/07/1996
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ