UBND Tỉnh Lạng Sơn Tìm thấy 51 văn bản
Q

Quyết định 54/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bất động sản

Quyết định 54/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành ngày 18/09/2018

Ban hành: 18/09/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 53/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 53/2018/QĐ-UBND quy định cụ thể về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành ngày 07/09/2018

Ban hành: 07/09/2018
Hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 51/2018/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Đầu tư

Quyết định 51/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành ngày 05/09/2018

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 52/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước

Quyết định 52/2018/QĐ-UBND quy định một số nội dung về lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành ngày 05/09/2018

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 15/09/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 50/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Quyết định 50/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí sửa đổi số thứ tự 2 khoản 3 Điều 1 Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành ngày 31/08/2018

Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 15/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành ngày 22/08/2018

Ban hành: 22/08/2018
Hiệu lực: 03/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quyết định 43/2018/QĐ-UBND về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành ngày 22/08/2018

Ban hành: 22/08/2018
Hiệu lực: 01/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 48/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước

Quyết định 48/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý Nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành ngày 20/08/2018

Ban hành: 20/08/2018
Hiệu lực: 01/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 46/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 46/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2015/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định 47/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2015/QĐ-UBND ban hành ngày 06/08/2018

Ban hành: 06/08/2018
Hiệu lực: 20/08/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 1372/QĐ-UBND lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại, Xuất nhập khẩu

Quyết định 1372/QĐ-UBND năm 2018 về quy chế lựa chọn và công bố thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành ngày 23/07/2018

Ban hành: 23/07/2018
Hiệu lực: 23/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 51