HĐND tỉnh Ninh Bình Tìm thấy 10 văn bản
K

Kế hoạch 74/KH-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Kế hoạch 74/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 30/08/2018

Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quy định trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 20/08/2018

Ban hành: 20/08/2018
Hiệu lực: 05/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 08/08/2018

Ban hành: 08/08/2018
Hiệu lực: 20/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định về một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ban hành ngày 06/08/2018

Ban hành: 06/08/2018
Hiệu lực: 16/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin về Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 16/07/2018

Ban hành: 16/07/2018
Hiệu lực: 30/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 923/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 923/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 13/07/2018

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: 13/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 13/02/2018

Ban hành: 13/02/2018
Hiệu lực: 26/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong thi hành công vụ do tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 09/02/2018

Ban hành: 09/02/2018
Hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND do HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành

Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Ban hành: 14/12/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 32/NQ-HĐND ban hành 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2016 quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2017

Ban hành: 14/12/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực