Thủ tướng Chính phủ Tìm thấy 260 văn bản
Q

Quyết định 1296/QĐ-TTg lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 1296/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 03/10/2018

Ban hành: 03/10/2018
Hiệu lực: 03/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1299/QĐ-TTg 2018 về văn hóa ứng xử trong trường học

Quyết định 1299/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025".

Ban hành: 03/10/2018
Hiệu lực: 03/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1285/QĐ-TTg lĩnh vực Công nghệ thông tin

Quyết định 1285/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1288/QĐ-TTg lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 1288/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1281/QĐ-TTg lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin

Quyết định 1281/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 891/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 714/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1258/QĐ-TTg lĩnh vực Tài chính nhà nước

Quyết định 1258/QĐ-TTg về xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/09/2018

Ban hành: 27/09/2018
Hiệu lực: 27/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1255/QĐ-TTg lĩnh vực Doanh nghiệp

Quyết định 1255/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/09/2018

Ban hành: 26/09/2018
Hiệu lực: 26/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1254/QĐ-TTg lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin

Quyết định 1254/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/09/2018

Ban hành: 26/09/2018
Hiệu lực: 26/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Tổng cục Thuế

Quyết định 41/2018/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 1240/QĐ-TTg lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục

Quyết định 1240/QĐ-TTg sửa đổi Điều 1 Quyết định 1437/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/09/2018

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 26