Thủ tục nhập khẩu cho vợ vào nhà chồng mới nhất

15:21 - 22/10/2020 Tin pháp luật
Sau khi kết hôn, để thuận tiện cho việc quản lý dân cư cũng như giải quyết các thủ tục hành chính liên quan tại quê chồng, đa số các cặp vợ chồng sẽ tiến hành thủ tục nhập khẩu cho vợ vào nhà chồng.

Thủ tục nhập khẩu cho vợ vào nhà chồng mới nhất (Ảnh minh họa)

 

Căn cứ:

 

- Luật Cư trú số 81/2006/QH11;

 

- Luật sửa đổi Luật Cư trú 2006;

 

- Thông tư số 35/2014/TT-BCA.

 

1. Thủ tục chuyển khẩu

 

* Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu

 

- Nếu chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thì trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu;

 

- Nếu chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc Thành phố Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu.

 

* Hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu

 

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

 

- Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).

 

* Thời gian thực hiện cấp giấy chuyển khẩu

 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.

 

2. Thủ tục nhập khẩu vào nhà chồng

 

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển khẩu, cần nộp hồ sơ nhập khẩu (nhập hộ khẩu thường trú) tại cơ quan có thẩm quyền nơi thường trú của người chồng. Cụ thể:

 

* Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thường trú, gồm:

 

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

 

- Giấy chuyển hộ khẩu;

 

- Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp;

 

- Trường hợp chuyển hộ khẩu thường trú vào nhà chồng thì phải có thêm giấy kết hôn hoặc giấy tờ khác chứng minh mối quan hệ vợ chồng;

 

- Sổ hộ khẩu gia đình chồng.

 

* Nơi nộp hồ sơ

 

- Đối với thành phố trực thuộc Trung ương: Nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

 

- Đối với tỉnh: Nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 

* Nhận kết quả

 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải hoàn thành việc nhập khẩu này.

 

Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Xem thêm:

 

Điều kiện tách khẩu, chuyển khẩu, nhập khẩu

Tailieuluat
Chia sẻ