UBND Tỉnh Kiên Giang Tìm thấy 31 văn bản
K

Kế hoạch 137/KH-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Kế hoạch 137/KH-UBND thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 29/08/2018

Ban hành: 29/08/2018
Hiệu lực: 29/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 1924/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 1924/QĐ-UBND về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (nhiệm kỳ 2016-2021) ban hành ngày 29/08/2018

Ban hành: 29/08/2018
Hiệu lực: 29/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 135/KH-UBND lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí

Kế hoạch 135/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 23/08/2018

Ban hành: 23/08/2018
Hiệu lực: 23/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
K

Kế hoạch 133/KH-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Kế hoạch 133/KH-UBND thực hiện Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn và Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 ban hành ngày 16/08/2018

Ban hành: 16/08/2018
Hiệu lực: 16/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
K

Kế hoạch 132/KH-UBND lĩnh vực Thể thao - Y tế

Kế hoạch 132/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP và Chương trình hành động 33-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 14/08/2018

Ban hành: 14/08/2018
Hiệu lực: 14/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
N

Nghị quyết 161/2018/NQ-HĐND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước

Nghị quyết 161/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 24/07/2018

Ban hành: 24/07/2018
Hiệu lực: 03/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 162/2018/NQ-HĐND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước

Nghị quyết 162/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 24/07/2018

Ban hành: 24/07/2018
Hiệu lực: 03/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 163/2018/NQ-HĐND lĩnh vực Tài chính nhà nước

Nghị quyết 163/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 24/07/2018

Ban hành: 24/07/2018
Hiệu lực: 03/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 165/2018/NQ-HĐND lĩnh vực Tài chính nhà nước

Nghị quyết 165/2018/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 24/07/2018

Ban hành: 24/07/2018
Hiệu lực: 03/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 164/2018/NQ-HĐND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Vi phạm hành chính

Nghị quyết 164/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 24/07/2018

Ban hành: 24/07/2018
Hiệu lực: 03/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4