Bộ Khoa học và Công nghệ Tìm thấy 35 văn bản
N

Nghị định 154/2018/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm

Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định về kiểm tra chuyên ngành ban hành năm 2018

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 09/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 3202/QĐ-BKHCN về tiêu chuẩn quốc gia về bình chữa cháy tự động kích hoạt

Quyết định 3202/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia về bình chữa cháy tự động kích hoạt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2018

Ban hành: 23/10/2018
Hiệu lực: 23/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN lĩnh vực Thể thao - Y tế

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 20/09/2018

Ban hành: 20/09/2018
Hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2584/QĐ-BKHCN lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải

Quyết định 2584/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 06/09/2018

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: 06/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN lĩnh vực Thể thao - Y tế

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 05/09/2018

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 2284/QĐ-BKHCN lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Quyết định 2284/QĐ-BKHCN công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 15/08/2018

Ban hành: 15/08/2018
Hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2092/QĐ-BKHCN lĩnh vực Công nghệ thông tin

Quyết định 2092/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 26/07/2018

Ban hành: 26/07/2018
Hiệu lực: 26/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1475/QĐ-BKHCN lĩnh vực Thương mại

Quyết định 1475/QĐ-BKHCN về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 30/05/2018

Ban hành: 30/05/2018
Hiệu lực: 30/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1383/QĐ-BKHCN lĩnh vực Lĩnh vực khác

Quyết định 1383/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống ống chất dẻo dùng để thoát nước thải và chất thải (nhiệt độ thấp và cao) trong các tòa nhà do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 22/05/2018

Ban hành: 22/05/2018
Hiệu lực: 22/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1385/QĐ-BKHCN lĩnh vực khác

Quyết định 1385/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 22/05/2018

Ban hành: 22/05/2018
Hiệu lực: 22/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4