Bộ Khoa học và Công nghệ Tìm thấy 30 văn bản
T

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN lĩnh vực Thể thao - Y tế

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 05/09/2018

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 2284/QĐ-BKHCN lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Quyết định 2284/QĐ-BKHCN công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 15/08/2018

Ban hành: 15/08/2018
Hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2092/QĐ-BKHCN lĩnh vực Công nghệ thông tin

Quyết định 2092/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 26/07/2018

Ban hành: 26/07/2018
Hiệu lực: 26/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1475/QĐ-BKHCN lĩnh vực Thương mại

Quyết định 1475/QĐ-BKHCN về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 30/05/2018

Ban hành: 30/05/2018
Hiệu lực: 30/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1384/QĐ-BKHCN lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 1384/QĐ-BKHCN năm 2018 về hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 22/05/2018

Ban hành: 22/05/2018
Hiệu lực: 22/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1385/QĐ-BKHCN lĩnh vực khác

Quyết định 1385/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 22/05/2018

Ban hành: 22/05/2018
Hiệu lực: 22/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1383/QĐ-BKHCN lĩnh vực Lĩnh vực khác

Quyết định 1383/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống ống chất dẻo dùng để thoát nước thải và chất thải (nhiệt độ thấp và cao) trong các tòa nhà do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 22/05/2018

Ban hành: 22/05/2018
Hiệu lực: 22/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Ban hành: 17/05/2018
Hiệu lực: 17/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 04/2018/TT-BKHCN 2018 Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

Về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 06/2018/TT-BKHCN 2018 lĩnh vực khoa học công nghệ

Ban hành "quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong."

Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: 30/07/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3