Bưu chính, Viễn thông Tìm thấy 2 văn bản
N

Nghị định 49/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ....

Ban hành: 24/04/2017
Hiệu lực: 24/04/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
Ban hành: 02/08/2007
Hiệu lực: 15/09/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ