Thanh tra Tìm thấy 11 văn bản
T

Thông tư 10/2018/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước

Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô

Ban hành: 09/04/2018
Hiệu lực: 01/06/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 69/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 18/2016/NĐ-CP Chính phủ ban hành do Thủ tướng ký

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Ban hành: 18/03/2016
Hiệu lực: 23/03/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 11/2015/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 02/03/2015

Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong công an nhân dân do Bộ Công an ban hành ngày 02/03/2015.

Ban hành: 02/03/2015
Hiệu lực: 20/04/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 12/2015/TT-BCA ban hành ngày 02/03/2015 về lĩnh vực thanh tra

Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành ngày 02/03/2015.

Ban hành: 02/03/2015
Hiệu lực: 20/04/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 06/2015/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 14/01/2015

Thông tư quy định về quy trình tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành ngày 14/01/2015.

Ban hành: 14/01/2015
Hiệu lực: 01/03/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 02/2015/TT-BCA do Bộ Công an ban hành về lĩnh vực thanh tra

Quy định về quy trình tiến hành một cuộc thanh tra hành chính trong Công an nhân dân.

Ban hành: 05/01/2015
Hiệu lực: 20/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 03/2015/TT-BCA do Bộ Công an ban hành về lĩnh vực thanh tra

Quy định về phối hợp trong hoạt động thanh tra hành chính của lực lượng Công an nhân dân

Ban hành: 05/01/2015
Hiệu lực: 20/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 60/2014/TT-BCA về lĩnh vực thanh tra do Bộ Công an ban hành ngày 18/11/2014

Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân.

Ban hành: 18/11/2014
Hiệu lực: 12/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
N
Ban hành: 29/05/2014
Hiệu lực: 20/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 11