Tổng cục Hải quan Tìm thấy 87 văn bản
Q

Quyết định 2736/QĐ-TCHQ lĩnh vực Doanh nghiệp, Xuất nhập khẩu

Quyết định 2736/QĐ-TCHQ hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công điện 01/CĐ-TCHQ lĩnh vực Lĩnh vực khác

Công điện 01/CĐ-TCHQ về tập trung triển khai biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 14/09/2018

Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: 14/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 2718/QĐ-TCHQ lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin

Quyết định 2718/QĐ-TCHQ quy định về thẩm quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra nội bộ và lựa chọn nhà thầu trong đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan ban hành ngày 14/09/2018

Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: 14/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2698/QĐ-TCHQ lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu

Quyết định 2698/QĐ-TCHQ sửa đổi Mục VI và X Phần A quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố kèm theo Quyết định 4291/QĐ-TCHQ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành ngày 13/09/2018

Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2589/QĐ-TCHQ lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu

Quyết định 2589/QĐ-TCHQ về Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Biên tập Cổng thông tin thương mại quốc gia do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành ngày 30/08/2018

Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2503/QĐ-TCHQ lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu

Quyết định 2503/QĐ-TCHQ Quy trình Giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành ngày 23/08/2018

Ban hành: 23/08/2018
Hiệu lực: 07/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 4769/TB-TCHQ lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ

Thông báo 4769/TB-TCHQ thực hiện thu phí hải quan kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 14/08/2018

Ban hành: 14/08/2018
Hiệu lực: 14/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 2199/QĐ-TCHQ lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu

Quyết định 2199/QĐ-TCHQ quy định về cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành ngày 03/08/2018

Ban hành: 03/08/2018
Hiệu lực: 03/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 4427/TB-TCHQ lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường

Thông báo 4427/TB-TCHQ về kết luận của Tổng cục trưởng tại cuộc họp bàn triển khai công tác quản lý, giám sát hải quan đối với mặt hàng phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 26/07/2018

Ban hành: 26/07/2018
Hiệu lực: 26/07/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 2128/QĐ-TCHQ lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu

Quyết định 2128/QĐ-TCHQ sửa đổi Mục I và Mục II Phần A Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan kèm theo Quyết định 2386/QĐ-TCHQ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành ngày 23/07/2018

Ban hành: 23/07/2018
Hiệu lực: 23/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 9