Kế hoạch 77/KH-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Tóm lược

Kế hoạch 77/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2018 do tỉnh Nghệ An ban hành ngày 02/02/2018

Số hiệu: 77/KH-UBND Ngày ban hành: 02/02/2018
Loại văn bản: Kế hoạch Ngày hiệu lực: 02/02/2018
Địa phương ban hành: Nghệ An Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Văn hóa - Xã hội,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: HĐND Tỉnh Nghệ An Phó chù tịch thường trực Lê Xuân Đại
UBND Tỉnh Nghệ An
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/sv_111/web.tailieuluat.com/app/templates/web/views/article/detail.phtml on line 116

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/sv_111/web.tailieuluat.com/app/templates/web/views/article/detail.phtml on line 116

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/sv_111/web.tailieuluat.com/app/templates/web/views/article/detail.phtml on line 117

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/sv_111/web.tailieuluat.com/app/templates/web/views/article/detail.phtml on line 117

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-UBND

Nghệ An, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM NĂM 2018

Thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thtướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020; Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống mại dâm; huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thcác cấp và nhân dân, tạo sự đng thuận của toàn xã hội trong phòng, chống mại dâm nhằm ngăn chặn, tiến tới đy lùi tội phạm và giảm hại do tệ nạn mại dâm gây ra đối với cộng đồng, xã hội.

2. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành triển khai, rà soát địa bàn, nm chc, đánh giá đúng thực trạng tệ nạn mại dâm của từng địa phương, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm liên quan đến mại dâm để đề ra các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động mại dâm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chng mại dâm; giảm tội phạm liên quan đến mại dâm, không đ hình thành điểm nóng và phát sinh các nhóm tụ đim, đường dây hoạt động mại dâm mới.

3. Công tác phòng, chống mại dâm phải được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy đảng, chính quyền người đứng đu cơ quan, đơn vị; huy đng chệ thng chính trị và cộng đồng tham gia công tác phòng, chng mại dâm và giúp đỡ người bán dâm hòa nhập cộng đồng bền vững. Tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt đối với việc phòng, chống bóc lột tình dục trem, mại dâm trẻ em, mua bán người vì mục đích mại dâm.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THC HIỆN

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm

- Tăng cường công tác truyền thông, phòng ngừa thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cng đng, nht là tại các địa bàn trọng đim phức tạp về mại dâm; các khu vực min núi, vùng sâu, vùng xa và các nhóm đi tưng có nguy cơ cao đhạn chế phát sinh mi sngười tham gia vào hoạt động mại dâm Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, với các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tại cộng đồng thông qua các buổi tho lun nhóm, tư vn hỗ trợ cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp; các hoạt động tuyên truyền mang tính tương tác cao tại các khu công nghiệp, trường học.,; chú trọng nhóm có nguy cơ cao (học sinh, sinh viên, người lao động chưa có việc làm, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp... đặc biệt là nhóm lao đng di cư tìm việc làm tại nơi khác) nhằm bảo đảm việc di cư lao động an toàn, phù hợp với khả năng, điều kiện của họ tránh sa vào tệ nạn mại dâm. Xây dựng các chuyên trang chuyên mục, các vở kịch, tiu phm, bài viết có nội dung phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng. Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về tình hình tnạn mại dâm, các quy đnh pháp luật về phòng, chng mại dâm trên các phương tiện truyền thông, báo chí địa phương.

2. Nâng cao hiệu qu công tác thanh, kiểm tra; tăng cường đấu tranh, xử nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm

- Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thống kê, rà soát số đối tượng hoạt động mại dâm, s đi tượng nghi có hoạt động mại dâm; sxã, phường, thị trấn và các tụ đim đxảy ra tệ nạn mại dâm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điu kiện về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện Luật Lao động về ký kết hp đng lao động và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chng mại dâm; t chc ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội với chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ; đăng ký nội quy, quy chế hoạt động, hợp đồng lao động với chính quyền địa phương. Kịp thời phát hiện, chn chnh, xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm pháp luật về phòng, chng mại dâm;

- Tiếp tc đy mạnh công tác đu tranh triệt phá các tụ điểm, nhóm đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm; công tác điều tra, truy tvà xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm đảm bảo đúng quy định của pháp luật thực hiện công tác thng kê sliệu tội phạm liên quan đến mại dâm

3. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chng tệ nạn xã hội từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở

Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp, cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; các báo cáo viên, tuyên truyền viên, tình nguyn viên, cộng tác viên tại các huyện, thành phố, thị xã, và xã, phường, thị trấn.

4. Tiếp tục duy trì mô hình phòng ngừa tệ nạn mại dâm, đồng thời xây dựng, chuẩn hóa các dịch vụ h tr giảm hại cho người bán dâm

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình phòng ngừa tệ nạn mại dâm và HIV/AIDS tại một số xã, phường, thị trấn phức tạp, trọng điểm về tệ nạn mại dâm;

- Hình thành các đim, cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn khám cha bệnh, tư vn tâm lý, pháp luật, knăng sống, hỗ trợ người bán dâm giảm các tn thương bị lừa gạt, bạo lực, bóc lột tình dục; trợ giúp xã hội, hỗ trợ học nghề, việc làm, tiếp cận các nguồn vốn nhằm tạo cơ hội cho người bán dâm, người có nguy cơ cao thay đi công việc, hòa nhập cộng đồng bền vng; tiếp cận, sử dụng các dịch vụ can thiệp dự phòng, khám và điều trị HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đưng tình dục; chương trình điều trị Methadone cho người bán dâm có sử dụng ma túy; chương trình 100% bao cao su trong các cơ skinh doanh dịch vụ; hình thanh các nhóm đồng đng, nhóm tự lực hoặc câu lạc bộ đhỗ trợ tiếp cận, truyền thông và giảm hại phòng, chống bạo lực giới cho người bán dâm.

5. Duy trì và từng bước chuyn hóa đ gim số xã, phường, thị trn có tệ nạn mại dâm

- Tăng cường công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành, thị đăng ký và ký cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội nói chung và không có tệ nạn mại dâm nói riêng;

- Tổ chức phân loại, đánh giá, chấm đim, cấp giấy chứng nhận xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội; tng kết, t kinh nghiệm, nhân rộng và kịp thời biu dương, khen thưng những địa phương, cơ sở thực hiện có hiệu qu công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội theo quy định ca Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTNXH-BCA-BVHTT-TUWMTTQVN và Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-TƯMTTQVN về phân loại, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

6. Đy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương

- Rà soát, đánh giá, thống kê nhóm người có nguy cơ cao (thanh niên chưa có nghề nghiệp, chưa có việc làm...) và các chương trình an sinh xã hội, các chương trình phát trin kinh tế - xã hội tại địa phương đhướng mục tiêu ca các chương trình đến các nhóm đối tượng này;

- Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 143/KH-UBND-NC ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện cho vay vốn đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg của Thtướng Chính ph.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. S Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo, theo dõi và giám sát việc triển khai Kế hoạch, định kỳ kiểm tra, đánh giá, 6 tháng, 01 năm tổng hp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch này;

- Tham mưu triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bn hướng dẫn ca Bộ, ngành Trung ương về công tác phòng chống mại dâm trình cơ quan có thm quyn ban hành các ch trương, cơ chế, chính sách đối với công tác phòng, chng tệ nạn mại dâm phù hợp với yêu cầu trong tình hình hiện nay.

- Tổ chức tập hun, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các huyện, thành phố, thị xã, và xã, phường, thị trấn. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện Luật lao động về ký kết hợp đồng lao động và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống mại dâm.

- Nâng cao kết quả, hiệu quả của Đoàn, Đội kiểm tra liên ngành 178; nm bt tình hình, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chp hành pháp luật về phòng, chng mại dâm các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự dễ bị lợi dụng hoạt động tệ nạn mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thcác cấp tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm.

2. Công an tnh

- Tăng cường công tác qun lý địa bàn, quản lý nhân khu, hộ khẩu; nâng cao hiệu quả công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm nói riêng và các tệ nạn xã hội nói chung. Rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn để hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện;

- Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm và đường dây mại dâm, buôn bán phụ n trem vì mục đích mại dâm. Đẩy mạnh công tác truy quét các địa bàn trọng đim, đặc biệt là các tụ điểm mại dâm công cộng;

- Chỉ đạo các Phòng, công an các huyện, thành, thị nm chc địa bàn, xác định địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm, đối tượng tội phạm hoạt động liên quan đến mại dâm và người bán dâm; tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý dứt đim các tụ điểm mại dâm trên địa bàn;

- Chủ trì, phối hợp vi SLao động - Thương binh và Xã hội tổ chức điều tra, thng kê, lập hồ sơ đối tượng hoạt động mại dâm, liên quan đến hoạt động mại dâm và đối tượng nguy cơ cao; các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, cơ sở liên quan đến hoạt động mại dâm. Chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an cấp huyện phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân cùng cấp điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án mại dâm.

3. Bộ Ch huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong hoạt động phòng, chống mại dâm và phòng, chng mua bán người ở khu vực biên giới. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý biên giới, vùng biển, đặc biệt khu vực cửa khẩu, cảng biển. Kịp thời phát hiện hoạt động mại dâm, tội phạm buôn bán người qua biên giới nhằm mục đích mại dâm đđiều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

4. S Y tế

- Tăng cưng công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện về y tế của các cơ sở kinh doanh dch vụ dễ lợi dụng để hoạt động mại dâm, cấp giấy phép hành nghề cho nhân viên masage;

- Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện khám bệnh định kỳ, cung cấp dịch vụ y tế đối với đối tượng có nguy cơ cao, người bán dâm; thực hiện các biện pháp giảm hại về HIV/AIDS trong phòng, chống mại dâm.

5. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan quản lý chặt chẽ, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đi với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, khách sạn và du lịch nhm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hành văn hóa độc hại, đồi trụy, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm; tăng cường quản lý chặt chẽ việc phát hành sách báo, phim nh, không đphát tán các hình ảnh khiêu dâm, trụy lạc. Rà soát, kiểm tra, cấp phép đăng ký và cam kết thực hiện nghiêm các quy định về quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ, du lịch và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - du lịch liên quan đến phòng, chống mại dâm;

- Chđạo Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng tiểu phẩm, vở kịch có nội dung phòng, chống mại dâm để tổ chức lưu diễn và phát sóng trên hệ thống Đài Phát thanh và Truyền hình toàn tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Ch trì, phi hp với Sở Văn hóa và Ththao chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về nếp sng văn minh, hành vi tình dục lành mạnh an toàn bao gồm cả việc phòng, chống lây nhiễm HIV, các bệnh lây qua đường tình dục; chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm tạo sự đồng thuận của xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa việc lợi dụng các phương tiện thông tin trong hoạt động mại dâm.

- Tăng cường công tác qun lý công tác xuất bản, kiểm soát chặt chẽ nhng ấn phẩm, trang web có nội dung không lành mạnh, khiêu dâm và kích dục, phối hợp với Công an tỉnh ngăn chặn, xlý tình trạng mại dâm thông qua sử dụng công ngh cao.

7. Sở Tài chính

Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, bố trí kinh phí thực hiện Chương trình trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy đnh của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước; hướng dẫn về nội dung chi, mức chi cho công tác phòng, chng mại dâm năm 2018.

8. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chng mại dâm; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phưng, thị trn trong qun lý nhà nước về phòng, chống mại dâm; thẩm quyn xphạt hành chính của cơ quan chuyên trách phòng, chống tnạn xã hội.

9. S Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp các ngành tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa hc sinh, sinh viên tham gia hoạt động mại dâm; chỉ đạo và tổ chức triển khai Chương trình giáo dục giới tính, giáo dục kỹ năng sống lành mạnh, giáo dục phòng, chng mại dâm cho học sinh, sinh viên.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

- Tăng ng tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên tham gia phong trào xây dựng đi sng văn hóa ở khu dân cư, xây dựng địa bàn trong sạch không có tệ nạn xã hội và tham gia công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn;

- Chỉ đạo tổ chức thành viên tham gia giúp đỡ, hỗ trợ người bán dâm vay vốn, tìm vic làm và hòa nhập cộng đồng bn vng;

- Ch t, phi hợp với các Sở, ngành liên quan trong công tác xây dựng xã, phưng lành mạnh không có tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

11. Các S, ban, ngành, đoàn thcấp tỉnh chỉ đạo cấp cơ sở theo chuyên ngành tích cực tham gia thực hiện công tác phòng, chống mại dâm một cách hiệu quả.

12. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục xây dựng, duy trì phát sóng chuyên trang, chuyên đvề công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tnh.

13. UBND các huyện, thành phố, thị xã có kế hoạch cụ thể đchỉ đạo hưng dn các phòng, ban, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, th trn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm theo ni dung Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (Cục PCTNXH);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo),
- Đ/c Đại, PCT TT UBND tỉnh
;
- Chánh, Phó VPNC UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND 21 huyện, thành, t
hị;
- Phòng Nội chính (Đ/c Vinh-TP);
- Lưu: VT UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Xuân Đại

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản thay thế (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản được căn cứ (0)
Văn bản hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND đính chính Khoản 11 Điều 1 Quyết định 39/2018/QĐ-UBND do tỉnh Nghệ An ban hành ngày 25/09/2018

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 4255/QĐ-UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Quyết định 4255/QĐ-UBND về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành ngày 25/09/2018

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 610/KH-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Kế hoạch 610/KH-UBND về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành ngày 18/09/2018

Ban hành: 18/09/2018
Hiệu lực: 18/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 4064/QĐ-UBND lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Quyết định 4064/QĐ-UBND về chuyển một số tuyến đường huyện thành đường tỉnh do tỉnh Nghệ An ban hành ngày 10/09/2018

Ban hành: 10/09/2018
Hiệu lực: 10/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ