Mẫu giấy chứng nhận nơi cư trú thuộc vùng kinh tế 135

Mẫu giấy chứng nhận nơi cư trú thuộc vùng kinh tế 135, dành cho các học sinh, sinh viên trong việc xin hưởng các chế độ ưu đãi về giáo dục theo quy định.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN

XÃ VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN (XÃ VÙNG 135)

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ............. – HUYỆN ................

CHỨNG NHẬN

Em: ……………………………………...................................................................

Sinh ngày …….. tháng …….. năm ……..

Dân tộc: ..............................................................................................................

Quê quán ............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú ............................................................................................

Dân tộc: ..............................................................................................................

Con ông: …………………………………………Dân tộc: .....................................

Hộ khẩu thường trú ............................................................................................

Con bà: …………………………………………Dân tộc: .......................................

Hộ khẩu thường trú .............................................................................................

Thuộc diên ưu tiên: Có hộ khẩu thường trú tại xã thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (vùng 135)

Vậy đề nghị các cơ quan xem xét tạo điều kiện cho em được hưởng các chế độ chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước./.

 

..........., ngày...tháng...năm...

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Tải về

Ngôn ngữ tiếng việt

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan