Mẫu Giấy xác nhận vay vốn cho sinh viên mới nhất

Giấy xác nhận vay vốn sinh viên là mẫu giấy xác nhận dành cho sinh viên có nhu cầu vay vốn để trang trải cho việc sinh sống, học tập khi gặp khó khăn về tài chính...

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên sinh viên:…………………………………………………...................................

Ngày sinh:……/……/………………..Giới tính: Nam Nữ

CMND số: .............................. ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp: ................................

Mã trường theo học (mã quy ước trong tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN): ..........................

Tên trường: ....................................................................................................................

Ngành học:……………………………………………………………………….....................

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, dạy nghề): ....................................................................

Khoá:……………………...Loại hình đào tạo: .............................................................

Lớp:……………………….Số hiệu SV:………………………………………….........

Khoa:…………………………………………………………………………...............

Ngày nhập học:…../…../….…. Thời gian ra trường (tháng/năm):….../……/……

(Thời gian học tại trường: ………….. tháng)

- Số tiền học phí hàng tháng:............................đồng.

Thuộc diện:

- Không miễn giảm

 

 

- Giảm học phí

 

 

- Miễn học phí

 

Thuộc đối tượng:

- Mồ côi

 

 

- Không mồ côi

 

- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị) ...........................................không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

- Số tài khoản của nhà trường :……………………….., tại ngân hàng.............................

 

.........., ngày.......tháng........năm........

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tải về

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan