Mẫu đơn xin tham gia dân quân tự vệ 2020

Mẫu đơn xin tham gia dân quân tự vệ dành cho những ai có nhu cầu tham gia dân quân tự vệ tự nguyện. Trong đơn này có thông tin, nguyện vọng của người xin tham gia...

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do-Hạnh phúc 

 ------------------------

ĐƠN XIN THAM GIA DÂN QUÂN TỰ VỆ

Kính gửi: Ban chỉ huy quân sự …..…

Tôi tên là:…………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………….

CMND/CCCD:..............................cấp ngày:..................tại......................

Hiện đang ở:…………………………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………………..

Hoàn cảnh bản thân:………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Xin trình bày nguyện vọng: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này, kính mong Ban chỉ huy quân sự quận/huyện/phường/xã…..............… xét duyệt cho tôi tham gia lực lượng dân quân tự vệ của địa phương. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập.

Kính mong Ban chỉ huy quân sự …..… xem xét. 

Chân thành cảm ơn

 

.........., ngày..... tháng......năm .........

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan