Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học mới nhất

Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học mới nhất được ban hành kèm Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, ban hành ngày 04/9/2020 và sẽ có hiệu lực ngày 20/10/2020.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường1…………………………………..……..…..……….

- Hiệu trưởng trường2………………………………….………….……….

Tôi tên là:…………………………………………………….…….…….……….

Hiện trú tại:…………………………………………….…………………………

             Số điện thoại:……………………..                Địa chỉ email (nếu có):………………

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: …………………………            Ngày tháng năm sinh:……...……….. Là học sinh lớp:…………………..         Trường3………………………………

………………………………………….………………………………….……………

Kết quả cuối năm học: …………………….………………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4 ………….…..…….

………………………………………………………………………….…..………..…..

về học lớp ……. năm học ……..…………tại trường5…………………..…………..……

………………………………………………………………………………………..….

Lý do:……………….…………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Trân trọng cảm ơn.

……………, ngày ……..tháng……..năm ……..

                                                                                     Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6                        Ý kiến của trường chuyển đi7

 

 

 

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

  1. Tên trường nơi chuyển đi;
  2. Tên trường nơi chuyển đến;
  3. Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;
  4. Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;
  5. Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;
  6. Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu
  7. Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan