Đơn đề nghị hỗ trợ học tập dành cho sinh viên

Đơn đề nghị hỗ trợ học tập dành cho sinh viên dành cho các sinh viên các trường đại học, cao đẳng có nguyện vọng xin đề nghị về việc được hỗ trợ học tập. Trong đơn có ghi thông tin người làm đơn, đồng thời có cả xác nhận của cơ sở đào tạo.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP

(Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các trường, khoa dự bị đại học, các trường đại học, 
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề)

Kính gửi: Phòng lao động - thương binh và xã hội (cấp huyện)

Họ và tên:..........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................

Dân tộc:.............................................................................................................................

Ngành học:.............................................Mã số học sinh/sinh viên:.......................................

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:........................................................................................

Nơi cư trú của gia đình:........................................................................................................

Thuộc đối tượng được hưởng chi phí hỗ trợ học tập theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010- 2015.

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập theo quy định và chế độ hiện hành.

 

..........., ngày....tháng....năm.....

 

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề

Cơ sở giáo dục/dạy nghề:...................................................................................................

Xác nhận anh/chị:...............................................................................................................

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ..... Học kỳ: .............. Năm học ....... lớp ............. khoa ......... khóa học .......... thời gian khóa học..........(năm) hệ đào tạo .........................

Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà cơ sở giáo dục/dạy nghề đang quản lý.

Kỷ luật: .................................................(ghi rõ mức độ kỷ luật, nếu có).

Đang hưởng chính sách cùng tính chất tại trường (nếu có), số tiền: ...............đồng/tháng và được hưởng..... tháng/năm.

Đơn vị chúng tôi sẽ ngừng cấp chính sách cho học sinh/sinh viên trên tại trường từ tháng...năm...(1); đề nghị phòng lao động - thương binh và xã hội xem xét, giải quyết tiền hỗ trợ học tập cho anh/chị nói trên theo quy định và chế độ hiện hành.

 

........., ngày ..... tháng ..... năm ......

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan