Mẫu tờ khai nhận cha, mẹ, con chuẩn theo Thông tư 04

Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con là giấy tờ là một trong những giấy tờ quan trọng và cần thiết khi tiến hành thủ tục cha mẹ nhận con cái hoặc con cái nhận cha mẹ.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 -----------------------------------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON

Kính gửi(1):....................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:..........................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................

Dân tộc: .......................................................Quốc tịch:.......................................

Nơi cư trú(2):......................................................................................................

Giấy tờ tùy thân (3):.............................................................................................

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con(4):................................................................

Đề nghị Quý cơ quan công nhận người có tên dưới đây:........................................

Họ, chữ đệm, tên:................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................

Dân tộc: ........................................................Quốc tịch:.....................................

Nơi cư trú (2):.....................................................................................................

Giấy tờ tùy thân (3):............................................................................................

Là ........................của người có tên dưới đây:.....................................................

Họ, chữ đệm, tên:...............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................

Dân tộc: ........................................................Quốc tịch:.....................................

Nơi cư trú(2):.....................................................................................................

Giấy tờ tùy thân(3):............................................................................................

Tôi cam đoan việc nhận nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

Làm tại...........................ngày ............tháng............năm............

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

..............................

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha(5)

 

Ý kiến của người được nhận là cha, mẹ, con(6)

 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:

.................................................................
.................................................................
.................................................................

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký;

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004);

(4) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con;

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của người là cha nếu mẹ là người yêu cầu, ý kiến người mẹ nếu cha là người yêu cầu (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự);

(6) Chỉ cần thiết trong trường hợp người được nhận là trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên.

 

Tải về

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan